Ogólnopolska konferencja naukowa ADMINISTRACJA A STRATEGIE I POLITYKI PUBLICZNE – Rzeszów, 19-20 listopada 2015 r.

Konferencja naukowa

ADMINISTRACJA A STRATEGIE I POLITYKI PUBLICZNE

Rzeszów, 19-20 listopada 2015 r.

Miejsce: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego

Rzeszów, ul. Aleja Łukasza Cieplińskiego 4

Organizatorem konferencji jest Katedra Prawa Administracyjnego na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.

Konferencja została objęta patronatem:
Marszałka Województwa Podkarpackiego;
Stowarzyszenia Badań nad Źródłami i Funkcjami Prawa „Fontes”.

Tematyka konferencji

Chociaż problematyka polityki publicznej jest od wielu lat obecna w kontynentalnym (także polskim) dyskursie naukowym, to samo pojęcie polityki publicznej nie doczekało się jednolitej, powszechnie akceptowanej definicji, nadal rozumiane jest ono wielowymiarowo. Prof. Jerzy Hausner postrzega politykę publiczną jako szczególny rodzaj polityki prowadzonej przez organy władzy publicznej, „w wyodrębnionych obszarach życia społecznego z użyciem specyficznych technologii, które nadają tym politykom charakter techniczny i pozornie odpolityczniają je” (J. Hausner, Zarządzanie publiczne, s. 48).  Wielu autorów, w tym cytowany prof. J. Hausner, opowiada się za możliwością posługiwania się liczbą mnogą pojęcia polityka publiczna, wskutek czego analizie poddaje nie tyle politykę publiczną, ile „polityki publiczne” (A. Zybała, Polityki publiczne, Warszawa 2012).

W ostatnich latach w polskiej literaturze wskazuje się, jeśli nie na tożsamość, to przynajmniej bardzo zbliżony charakter pojęć „polityka publiczna” i „polityka administracyjna” (M. Kulesza, D. Sześciło, Polityka administracyjna i zarządzanie publiczne, Warszawa 2013, s. 19; P.J. Suwaj, R. Szczepankowski, Polityka publiczna jako instrument administrowania, [w:] B. Kudrycka, B.G. Peters, P.J. Suwaj (red.), Nauka administracji, Warszawa 2009, s. 305).

Szeroki zakres definicji polityki publicznej powoduje, że w kręgu aktorów ją tworzących znajdują się różnorakie podmioty. O zasadach, zakresie, kształcie polityki publicznej decydują zarówno podmioty wewnętrzne (krajowe), jak i podmioty zewnętrzne (międzynarodowe, supranarodowe). Za głównego kreatora polityki publicznej uznaje się z reguły rząd (administrację rządową), ale nie brakuje także poglądów przypisujących zadania w zakresie tworzenia polityki publicznej także władzy prawodawczej. Istotnym zagadnieniem pozostają zatem wzajemne kompetencje legislatywy i egzekutywy w zakresie programowania i implementacji polityki publicznej. Dla działań administracji rządowej w sferze polityki publicznej charakter komplementarny i wspierający mają działania administracji samorządowej. Uczestnictwo w tworzeniu i realizacji polityki publicznej powinno być także zarezerwowane dla organizacji pozarządowych i mediów.

PROGRAM KONFERENCJI