VI Zjazd „Normy prawne – normy społeczne i kulturowe. Studia przypadków” Kraków, 16-17 września 2017 r.

 

Szanowni Państwo,

W imieniu Stowarzyszenia Badań nad Źródłami i Funkcjami Prawa, Koła Naukowego Prawnej Ochrony Dóbr Kultury TBSP UJ oraz miesięcznika „Przegląd Prawa Publicznego” mam zaszczyt zaprosić do udziału w VI Zjeździe Stowarzyszenia, połączonym z interdyscyplinarną konferencją naukową pt.

„Normy prawne – normy społeczne i kulturowe. Studia przypadków”

jaka odbędzie się w dniach 16-17 września 2017 r. w Krakowie

na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego

1. CELE NAUKOWE KONFERENCJI:

VI Zjazd Stowarzyszenia Badań nad Źródłami i Funkcjami Prawa będzie nosił szczególny wymiar. Kończy się pierwsza kadencja władz Stowarzyszenia, nastąpi wybór nowych organów statutowych. Dokonane zostanie podsumowanie dotychczasowej działalności, będą nakreślone plany na przyszłość. Jak co roku, obradom Walnego Zebrania Członków będzie towarzyszyć konferencja naukowa poświęcona zagadnieniom genezy prawa, relacji pomiędzy prawem i innymi elementami porządku instytucjonalnego, jak również oddziaływania norm na przebieg stosunków społeczno – gospodarczych. Podsumowanie pierwszej kadencji działalności Stowarzyszenia skłania do wyboru, jako problematyki obrad, kwestii fundamentalnych, stanowiących istotę celów badawczych Stowarzyszenia. Niewątpliwie, do kwestii takich należy problem relacji pomiędzy rozwiązaniami dylematów decyzyjnych sformalizowanymi prawnie, a szeroko rozumianymi normami społecznymi – czyli nieformalnymi rozwiązaniami, regułami, dyrektywami, czy też zasadami, współtworzącymi porządek instytucjonalny.

Celem naukowym konferencji jest dyskusja nad wynikami badań poświęconych tym relacjom, zachodzącym w ramach interakcji społecznych rozwijających się na różnych płaszczyznach: walki o władzę polityczną, rywalizacji o dominację gospodarczą, obsadzania roli społecznej, promowania określonych interesów, celów działania, ochrony wartości kulturowych, itd.

Zakładamy, iż każde wystąpienie prezentowane w trakcie sesji plenarnych będzie poświęcone analizie konkretnego przypadku jednej (przynajmniej) normy nieformalnej i jej relacji z prawem. Dokonane zostanie ustalenie treści danej normy nieformalnej (przynajmniej przybliżone), a także wskazanie norm prawnych, które koegzystują z tą normą, wzmacniając lub osłabiając jej oddziaływanie na interakcje społeczne.

Wśród wątków poznawczych, jakie mogą pojawić się w kontekście powołanej problematyki, można wyróżnić m.in. dokonywanie wykładni funkcjonalnej i celowościowej w świetle wiedzy na temat relacji pomiędzy konkretnymi normami społecznymi, a prawem; problem uspołeczniania norm; zagadnienia organizacji porządku instytucjonalnego wokół określonych wartości kulturowych , czy też celów działania i wiele innych.

Rada Naukowa konferencji:

Prof. nzw. dr hab. Leszek Bielecki, prof. nzw. dr hab. Tadeusz Biernat, prof. nzw. dr hab. Andrzej Bisztyga, prof. nzw. dr hab. Bolesław M. Ćwiertniak, prof. nzw. dr hab. Wojciech Dadak, prof. nzw. dr hab. Dorota Dąbek, prof. nzw. dr hab. Piotr Dobosz, prof. zw. dr hab. Józef Fiszer, prof. nzw. dr hab. Agata Jurkowska – Gomułka, prof. nzw. dr hab. Andrzej Korybski, prof. nzw. dr hab. Marek Mączyński, prof. zw. dr hab. Jerzy Menkes, prof. nzw. dr hab. Iwona Niżnik-Dobosz, prof. nzw. dr hab. Jerzy Paśnik, prof. nzw. dr hab. Piotr Ruczkowski, prof. zw. dr hab. Adam Sulikowski.

2. RAMOWY PROGRAM KONFERENCJI:

DZIEŃ I (16 września 2017 r.)

10.00 Inauguracja konferencji

Wystąpienia przedstawicieli:

Władz Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego

Władz Stowarzyszenia Badań nad Źródłami i Funkcjami Prawa

Wręczenie księgi jubileuszowej prof. dr hab. Stanisławowi Waltosiowi

10.30 – 14.30 I Sesja plenarna, tytuł: Prawo a nieformalne reguły rywalizacji o władzę

10.30 – 13.30 Wystąpienia prelegentów (ok. 20 min.)

13.30 – 14.30. Dyskusja

14.30 Obiad

15.30 – 18.30 II Sesja plenarna, tytuł: Prawne i pozaprawne uwarunkowania redefinicji klasycznych koncepcji wymiany społecznej

15.30 – 18.00 Wystąpienia prelegentów (ok. 20 min.)

18.00 – 18.30 Dyskusja

18.30 – 20.00. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Badań nad Źródłami i Funkcjami Prawa

* Wręczenie odznak i dyplomów członkowskich nowym członkom Stowarzyszenia,

* Zatwierdzanie planu przedsięwzięć Stowarzyszenia na następny okres,

* Rozpatrzenie sprawozdania Komisji Rewizyjnej,

* Rozpatrzenie sprawozdań i informacji z realizowanych projektów badawczych i innych przedsięwzięć,

* Uchwalenie budżetu,

* Zmiany w statucie Stowarzyszenia,

* Nadanie tytułów Członka Honorowego Stowarzyszenia, Zasłużonego Członka Stowarzyszenia i Członka – Założyciela Stowarzyszenia,

* Wybór członków organów wybieralnych Stowarzyszenia,

* Ustalenie terminu i miejsca VII Zjazdu Stowarzyszenia Badań nad Źródłami i Funkcjami Prawa,

* Sprawy bieżące.

20.30. Uroczysta kolacja

DZIEŃ II (17 września 2017 r.)

10.00 – 14.30 III Sesja plenarna, tytuł: Ochrona wartości cenionych społecznie i dóbr kultury w warunkach dysfunkcyjnego oddziaływania prawa i reguł nieformalnych

10.00 – 13.30 Wystąpienia prelegentów (ok. 20 min.)

13.30 – 14.30 Dyskusja

14.30 – 15.00 Podsumowanie i zamknięcie obrad.

15.00 Obiad, pożegnanie uczestników VI Zjazdu i konferencji

Uwaga: Prosimy o zgłaszanie wystąpień zgodnych z podejściem badawczym Stowarzyszenia Badań nad Źródłami i Funkcjami Prawa, nawiązujących treścią do zagadnień wskazanych w tytule konferencji oraz tytułach sesji plenarnych. Do wygłoszenia i publikacji nie będą przyjęte referaty odbiegające od założeń merytorycznych konferencji. Oceny adekwatności zgłoszonych referatów do założeń merytorycznych konferencji dokona rada naukowa konferencji, na podstawie dołączonych do zgłoszenia abstraktów. W wypadku dużej liczby zgłoszeń, sesje plenarne mogą zostać podzielone na panele.

3. PUBLIKACJA:

Przewidujemy opublikowanie referatów przygotowanych przez uczestników konferencji w formie numeru specjalnego ogólnopolskiego miesięcznika prawniczego „Przegląd Prawa Publicznego” (7 pkt.), zaś w wypadku bardzo dużej liczby przygotowanych publikacji, także na łamach kwartalnika „Fons”.

Podstawowe wymogi edytorskie dotyczące referatów zgłoszonych do opublikowania:

– objętość – do 25 000 znaków (ok. 0,5 ark. wydawniczego),

– edytor tekstu MS Word,

– czcionka Times New Roman nr 12, interlinia 1,5 , marginesy 2,5 cm.

– przypisy na dole strony:

> Książki: Nazwisko, Tytuł, Miejsce i rok wydania, strona.

> Opracowania w publikacjach zwartych: Nazwisko, Tytuł opracowania, [w:] Nazwisko (red.), Tytuł książki, Miejsce i rok wydania, strona.

> Artykuły w czasopismach: Nazwisko, Tytuł opracowania, Tytuł czasopisma, rocznik, numer, strona.

> Inne źródła informacji (orzeczenia, akty prawne, wyniki badań ankietowych, dane statystyczne, itp.): powołujemy w sposób tradycyjnie przyjęty w danej dyscyplinie nauki.

– Ilustracje (przyjmujemy tylko czarno – białe), prosimy załączać w postaci umożliwiającej dalsze opracowanie graficzne.

Prosimy o załączanie do tekstu streszczenia (nie dłuższego niż 500 znaków) i 3-5 słów kluczowych w języku polskim i angielskim.

4. KALENDARIUM CZYNNOŚCI ZWIĄZANYCH Z IMPREZĄ:

* Nie później niż do 4 czerwca 2017 r. prosimy o zgłaszanie zamiaru udziału w konferencji na załączonym do niniejszego zaproszenia formularzu, z tematem referatu oraz założeniami merytorycznymi wystąpienia („abstrakt”, 500 – 1000 znaków) włącznie, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Sekretarza Zarządu Stowarzyszenia Badań nad Źródłami i Funkcjami Prawa mgr Dobrochny Minich: fontes@wsiz.rzeszow.pl.

* Nie później niż do 18 czerwca 2017 r. Rada Naukowa ogłosi rozstrzygnięcie w przedmiocie kwalifikacji zgłoszonych wystąpień. Brak kwalifikacji do wystąpienia nie oznacza odmowy udziału w konferencji, a jedynie ograniczenie go do uczestnictwa biernego, z zachowaniem prawa do publikacji artykułu w materiałach pokonferencyjnych.

* Niezwłocznie po upływie w/w terminu organizatorzy zwrócą się o wniesienie opłaty konferencyjnej (szczegóły dot. opłaty zob. niżej), opłatę należy uiścić w terminie do 21 lipca 2017 r.

* Nie później niż do 8 września 2017 r. zostaną podane: potwierdzenie uiszczenie opłaty konferencyjnej, szczegółowy porządek wystąpień w ramach sesji plenarnych i paneli, a także inne szczegółowe informacje organizacyjne.

* 15 września 2017 r. – posiedzenia Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Badań nad Źródłami i Funkcjami Prawa, Wydział Prawa i Administracji UJ, od godz. 18.00

* 16-17 września 2016 r. – VI Zjazd i konferencja wg. harmonogramu j.w.

* Nie później niż do 31 stycznia 2018 r. należy przesłać tekst referatu (adres zob. niżej)

5. KONTAKT Z ORGANIZATORAMI:

mgr Dobrochna Minich, fontes@wsiz.rzeszow.pl

Korespondencję pisemną prosimy kierować na adres:

Stowarzyszenie Badań nad Źródłami i Funkcjami Prawa, ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów, pok. RA 243

6. OPŁATA, WARUNKI, ZAKWATEROWANIE:

Przewidywana wysokość opłat konferencyjnych wynosi:

Dla członków Stowarzyszenia Badań nad Źródłami i Funkcjami Prawa:

340 zł. (opłata nie obejmuje noclegu)

Dla pozostałych uczestników:

390 zł. (opłata nie obejmuje noclegu)

[ostateczna wysokość opłaty będzie podana po zakończeniu negocjacji dotyczących ceny cateringu, najpóźniej w dniu 18 czerwca, jednak na pewno nie będzie ona znacząco odbiegała od kwot w/w]

Dane do przelewu:

Kwota: j.w., w zależności od kategorii

Konto: Bank PEKAO: 79 1240 1372 1111 0010 4886 0443

Beneficjent: Stowarzyszenie Badań nad Źródłami i Funkcjami Prawa

Tytułem: Konferencja 2017

W ramach opłaty konferencyjnej organizator oferuje:

* Materiały konferencyjne (teczki, foldery, notatniki, itp.)

* 2 x obiad na terenie Uczelni

* Bufet kawowy w obu dniach konferencji

* Uroczysta kolacja w zabytkowych wnętrzach Kopca Kościuszki

* Publikacja wystąpienia

Istnieje możliwość wystawienia faktury oraz (na miejscu) potwierdzenia delegacji służbowej.

Możliwość wykupienia noclegu:

Istnieje możliwość wykupienia noclegów ze śniadaniem w hotelu Uniwersytetu Jagiellońskiego „Przegorzały”, terminie 15/16 oraz 16/17 września 2017 r., po specjalnej, obniżonej cenie dla uczestników konferencji (ok. 160 zł).

Noclegi są opłacane odrębnie przez uczestnika, na miejscu w recepcji hotelu, hotel wystawia fakturę. Prosimy o zaznaczenie w zgłoszeniu chęci zarezerwowania noclegu.

W imieniu Zarządu Stowarzyszenia Badań nad Źródłami i Funkcjami Prawa:

Prezes Zarządu

prof. nadzw. dr hab. Paweł Chmielnicki

Pobierz formularz zgłoszeniowy: Formularz zgłoszeniowy VI Zjazd Fontes