Zasady kunkursu

Regulamin konkursu 2017/2018

WYKŁADNIA PRAWA JAKO POCHODNA ROZUMIENIA
CELU I SPOSOBU DZIAŁANIA
edycja 2017 – 2018

 Zasady podstawowe

1. Do konkursu mogą zostać zgłoszone prace badacze, których rezultatem będą opracowania dotyczące
a) przyczyn uchwalania aktów prawa powszechnie obowiązującego,
b) funkcjonalnych powiązań regulacji zawartych w wybranym akcie prawnym z innymi normami prawa oraz z normami niesformalizowanymi,
c) realnej lub prognozowanej oceny efektywności badanych rozwiązań.

2. W konkursie może wziąć udział każdy, kogo interesuje geneza instytucji prawnych i ich oddziaływanie społeczno – ekonomiczne. Nie ma ograniczeń co do kierunków studiów i dyscyplin naukowych reprezentowanych przez uczestników.

3. Konkurs obejmuje trzy kategorie udziału:
A. Opublikowane artykuły naukowe
B. Prace magisterskie
C. Prace licencjackie.

4. Wysokość nagród finansowych jest największa w przypadku kat. A i najmniejsza w przypadku kat. C. W każdej kategorii co najmniej trzy prace będą nagrodzone nagrodami finansowymi. Przewidziane jest fundowanie dodatkowych nagród za zajęcia miejsc poniżej trzeciego w danej kategorii, szczególnie w przypadku kat. A oraz nagród specjalnych w kat. A (np. nagrody za prace poświęcone prawu własności intelektualnej).

5. Prace powinny być przygotowane wg. jednej z dwóch formuł (wariantów):
a) Podstawowej (uproszczonej) – zalecanej dla prac licencjackich,
b) Zaawansowanej (pełnej) – zalecanej dla prac magisterskich i artykułów naukowych.
Opis wariantów poniżej tutaj

6. Stosowanie jednej z w/w formuł zależy od uczestnika. W kategorii udziału A i B można zgłosić pracę przygotowaną według formuły uproszczonej. W kategorii C można zgłosić pracę przygotowaną według formuły zaawansowanej. Jury będzie brało pod uwagę, przede wszystkim, stopień trudności danego przedsięwzięcia badawczego i doskonałość naukową.

7. Prace licencjackie i magisterskie zgłoszone do konkursu i spełniające wymagania jakości będą publikowane w recenzowanym czasopiśmie naukowym („Przegląd Prawa Publicznego”, „Fons”, lub inne).

8. O skierowaniu pracy licencjackiej lub magisterskiej na konkurs decyduje promotor. Jeden promotor może zgłosić maksymalnie 2 prace licencjackie i 2 prace magisterskie.

9. Do konkursu można zgłosić dowolną ilość opublikowanych artykułów naukowych, o dowolnej objętości oraz tematyce W konkursie mogą uczestniczyć prace dotyczące każdej gałęzi prawa (administracyjne, cywilne, karne, gospodarcze, międzynarodowe, itd.).

10. Warunkiem zgłoszenia pracy na konkurs jest obrona pracy licencjackiej lub magisterskiej po 8 czerwca 2016 r. i przed zamknięciem naboru do bieżącej edycji konkursu (ok. 30 czerwca 2018 r.), lub opublikowanie artykułu naukowego w tym samym przedziale czasu.

Prace konkursowe będą oceniane przez jury składające się z pracowników naukowo – dydaktycznych renomowanych uczelni polskich.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi we wrześniu 2018 r.

Laureaci konkursu otrzymają nagrody finansowe i/lub rzeczowe.
W pierwszej edycji konkursu (2015-2016) pula nagród finansowych wynosiła łącznie
24.000 zł.!

(szczegółowy regulamin konkursu, w tym terminy czynności konkursowych i minimalna wysokość nagród będą ogłoszone do 30 czerwca 2017 r.)

WSZELKIE PYTANIA W SPRAWIE KONKURSU NALEŻY KIEROWAĆ NA ADRES
E-MAIL: konkurs_fontes@wp.pl

ZGŁOSZENIA NA KONKURS NALEŻY PRZESYŁAĆ NA ADRES fontes2018@wp.pl

Zasady zgłaszania prac TUTAJ