Składki i obowiązki niepieniężne

Podstawowe prawa i obowiązki członków zwyczajnych

1. Członek zwyczajny ma prawo:

1) wybierać i być wybieranym do wybieralnych władz Stowarzyszenia,
2) uczestniczyć we wszelkich przedsięwzięciach naukowych i popularnonaukowych organizowanych przez Stowarzyszenie,
3) zgłaszać i prowadzić projekty badawcze, po uprzednim uzgodnieniu tematu projektu badawczego z władzami Stowarzyszenia,
4) otrzymywać pomoc naukową ze strony innych członków Stowarzyszenia przy realizacji projektów badawczych uzgodnionych z władzami Stowarzyszenia,
5) posługiwać się odznakami i symbolami Stowarzyszenia przy realizacji celów działalności Stowarzyszenia,
6) przedkładać projekty uchwał władz Stowarzyszenia, których jest członkiem.

2. Członek zwyczajny obowiązany jest do:

1) przestrzegania postanowień statutu i innych uchwał władz Stowarzyszenia,
2) aktywnego uczestniczenia w realizacji celów działalności Stowarzyszenia, w tym do pracy przynajmniej przy jednym zakończonym projekcie badawczym na trzy lata,
3) popularyzowania celów, metod i rezultatów badawczych Stowarzyszenia,
4) świadczenia pomocy naukowej na rzecz innych członków Stowarzyszenia pracujących przy projektach badawczych uzgodnionych z władzami Stowarzyszenia, w szczególności poprzez udzielanie wskazówek i porad, ułatwianie nawiązania kontaktu ze specjalistami, konsultowanie i ocenianie inicjatyw badawczych.

3. Członkowie Stowarzyszenia opłacają składkę roczną w kwocie 200 zł. Postanowiono, iż w roku założenia Stowarzyszenia (t.j. 2012 r.) składkę należy uiścić w terminie 2 miesięcy od dnia zarejestrowania Stowarzyszenia, o czym Prezes Zarządu powiadomi członków Stowarzyszenia niezwłocznie, wskazując numer konta. W każdym kolejnym roku, składkę a rok bieżący należy uiścić do końca pierwszego kwartału tego roku, tj. do 31 marca każdego roku.

 

Składka członkowska za rok 2018 wynosi 200 zł.

Dane do przelewu:

Numer rachunku bankowego

79 1240 1372 1111 0010 4886 0443

Stowarzyszenie Badań nad Źródłami i Funkcjami Prawa

ul.  Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów

w tytule przelewu proszę podać: składka 2018 rok