V Zjazd Sosnowiec 2016

fontes

przeglad

Szanowni Państwo,

W imieniu Zarządu Stowarzyszenia Badań nad Źródłami i Funkcjami Prawa mam zaszczyt zaprosić do udziału w V Zjeździe Stowarzyszenia, połączonym z interdyscyplinarną konferencją naukową pt.

„Prawo w konfrontacji z presją polityczną”

jaka odbędzie się w dniach 24-25 września 2016 r. w Sosnowcu

Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu, ul. Kilińskiego 43.

1. CELE NAUKOWE KONFERENCJI:

Prawo jest zjawiskiem wielopłaszczyznowym, a wśród owych płaszczyzn (faz) wyróżnić możemy: fazę polityczną (etap kształtowania treści prawa, gdzie – w różnym stopniu – wpływają na niego” aksjologia i konsultacje społeczne oraz ideologia i presja polityczna); faza jurydyczna (prawo obowiązujące de lege lata, interpretowane za pomocą wykładni językowo-logicznej, ale także argumentacji celowościowej czy aksjologicznej) oraz fazy socjo- i psychologiczna, zajmujące się etapem, gdy prawo dociera do świadomości adresatów (przede wszystkim pierwotnych) i niejako tę świadomość modyfikuje. Wyodrębnienie wspomnianych faz pokazuje, że prawo jest zarówno pochodną czynników kuturowo-społeczno-politycznych, jak i narzędziem do wprowadzania zmian w kulturze, społeczeństwie i życiu politycznym.
Podstawowym celem naukowym konferencji będzie zatem analiza – zarówno w aspekcie czysto teoretycznym, jak i w kontekście aktualnych zjawisk polityczno-społecznych – motywów źródeł i dysponentów procesu legislacyjnego; wykładni prawa oraz realnego oddziaływania prawa na społeczeństwo i składające się nań jednostki.

Rada naukowa konferencji:

prof. nadzw. dr hab.Paweł Chmielnicki
prof. nadzw. dr hab. Piotr Dobosz
prof. nadzw. dr hab. Marek Mączyński
prof. zw. dr hab. prof. nadzw. dr hab. Jerzy Menkes
prof. nadzw. dr hab. Iwona Niżnik-Dobosz
prof. nadzw. dr hab. Jerzy Paśnik
prof. nadzw. dr hab. Piotr Stec
prof. zw. dr hab. Adam Sulikowski
prof. nadzw. dr hab. Mariusz Załucki
prof. zw. dr hab. Adam Lityński Adam
prof. nadzw. dr Bolesław M. Ćwiertniak

2. PROGRAM KONFERENCJI:

DZIEŃ I (24 września)

10.00 Inauguracja konferencji

10.30 – 14.00 I Sesja plenarna, tytuł sesji: Wpływ ideologii na treść prawa

10.30 – 13.00 Wystąpienia prelegentów (ok. 20 min.)

13.00 – 14.00. Dyskusja

14.00 Obiad

15.00 – 18.30 II Sesja plenarna, tytuł: Wykładnia prawa jako pochodna rozumienia celu i sposobu działania. Prezentacja najlepszych prac nagrodzonych w konkursie „Fontes”.

15.00 – 17.45 Wystąpienia prelegentów (ok. 20 min.)

17.45 – 18.30 Dyskusja

18.30 – 20.00. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Badań nad Źródłami i Funkcjami Prawa

 • Zatwierdzanie planu projektów badawczych Stowarzyszenia na następny okres,
 • Rozpatrzenie sprawozdania Komisji Rewizyjnej,
 • Rozpatrzenie sprawozdań z realizowanych projektów badawczych,
 • Uchwalenie budżetu,
 • Zmiany w statucie Stowarzyszenia,
 • Nadanie tytułów Członka Honorowego Stowarzyszenia,
 • Ustalenie terminu i miejsca VI, wyborczego Zjazdu Stowarzyszenia Badań nad Źródłami i Funkcjami Prawa,
 • Sprawy bieżące.

20.30. Uroczysta kolacja

DZIEŃ II (25 września)

10.00 – 14.30 III Sesja plenarna, tytuł: Motywy źródeł i dysponentów procesu legislacyjnego a realne oddziaływanie prawa

10.00 – 13.00 Wystąpienia prelegentów (ok. 20 min.)

13.00 – 14.30 Dyskusja

14.30 – 15.00 Podsumowanie i zamknięcie obrad.

15.00 Obiad, pożegnanie uczestników III Zjazdu i konferencji

Uwaga: Prosimy o zgłaszanie wystąpień nawiązujących treścią do zagadnień wskazanych w tytułach sesji plenarnych oraz zgodnych z metodą badawczą Stowarzyszenia Badań nad Źródłami i Funkcjami Prawa. Do wygłoszenia i publikacji nie będą przyjęte referaty odbiegające od założeń merytorycznych konferencji. Oceny adekwatności zgłoszonych referatów do założeń merytorycznych konferencji dokona rada naukowa konferencji, na podstawie dołączonych do zgłoszenia abstraktów. W wypadku dużej liczby zgłoszeń, sesja plenarna III zostanie podzielona na panele.

3. PUBLIKACJA:

Przewidujemy opublikowanie referatów przygotowanych przez uczestników konferencji w formie recenzowanej monografii naukowej, lub numeru specjalnego ogólnopolskiego miesięcznika prawniczego „Przegląd Prawa Publicznego” (7 pkt.)

Podstawowe wymogi edytorskie dotyczące referatów zgłoszonych do opublikowania:

 • objętość – do 20 000 znaków (0,5 ark. wydawniczego),
 • edytor tekstu MS Word,
 • czcionka Times New Roman nr 12, interlinia 1,5 , marginesy 2,5 cm.
 • przypisy na dole strony:
  • Książki: Nazwisko, Tytuł, Miejsce i rok wydania, strona.
  • Opracowania w publikacjach zwartych: Nazwisko, Tytuł opracowania, [w:] Nazwisko (red.), Tytuł książki, Miejsce i rok wydania, strona.
  • Artykuły w czasopismach: Nazwisko, Tytuł opracowania, Tytuł czasopisma, rocznik, numer, strona.
  • Inne źródła informacji (orzeczenia, akty prawne, wyniki badań ankietowych, dane statystyczne, itp.): powołujemy w sposób tradycyjnie przyjęty w danej dyscyplinie nauki.
 • Ilustracje (przyjmujemy tylko czarno – białe), prosimy załączać w postaci umożliwiającej dalsze opracowanie graficzne.

Prosimy o załączanie do tekstu streszczenia (nie dłuższego niż 500 znaków)  i 3-5 słów kluczowych w języku polskim i angielskim.

4. KALENDARIUM CZYNNOŚCI ZWIĄZANYCH Z IMPREZĄ:

 • Nie później niż do 15 maja 2016 r. prosimy o zgłaszanie zamiaru udziału w konferencji na załączonym do niniejszego zaproszenia formularzu, z tematem referatu oraz założeniami merytorycznymi wystąpienia („abstrakt”, 500 – 1000 znaków) włącznie, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Sekretarza Zarządu Stowarzyszenia Badań nad Źródłami i Funkcjami Prawa mgr Dobrochny Minich: fontes@wsiz.rzeszow.pl .
 • Nie później niż do 15 czerwca 2016 r. Rada Naukowa ogłosi rozstrzygnięcie w przedmiocie kwalifikacji zgłoszonych wystąpień. Brak kwalifikacji wystąpienia nie oznacza odmowy udziału w konferencji, a jedynie ograniczenie go do uczestnictwa biernego.
 • Niezwłocznie po upływie w/w terminu organizatorzy zwrócą się o wniesienie opłaty konferencyjnej (szczegóły dot. opłaty zob. niżej), opłatę należy uiścić w terminie do 25 lipca 2016 r.
 • Nie później niż do 12 września 2016 r. zostaną podane: potwierdzenie uiszczenie opłaty konferencyjnej, szczegółowy porządek wystąpień w ramach sesji plenarnych i paneli, a także inne szczegółowe informacje organizacyjne.
 • 23 września 2016 r. – posiedzenia Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Badań nad Źródłami i Funkcjami Prawa, Sosnowiec, od godz. 18.00
 • 24-25 września 2016 r. – V Zjazd i konferencja wg. harmonogramu j.w.
 • Nie później niż do 31 grudnia 2016 r. należy przesłać tekst referatu (adres zob. niżej)

5. KONTAKT Z ORGANIZATORAMI:

mgr Dobrochna Minich, fontes@wsiz.rzeszow.pl
dr Anna Rogacka-Łukasik, arogacka@tlen.pl, 506 496 145
dr Anna Kalisz, a_kalisz@yahoo.pl, 604 756 628

Korespondencję pisemną prosimy kierować na adres:
Stowarzyszenie Badań nad Źródłami i Funkcjami Prawa, ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów, pok. RA 243

6. OPŁATA, WARUNKI, ZAKWATEROWANIE:

Opłata konferencyjna wynosi:

Dla członków Stowarzyszenia Badań nad Źródłami i Funkcjami Prawa:
250 zł. (opłata nie obejmuje noclegu)

Dla pozostałych uczestników:
350 zł. (opłata nie obejmuje noclegu)

Dane do przelewu:

Kwota: j.w., w zależności od kategorii
Konto: Bank PEKAO: 79 1240 1372 1111 0010 4886 0443
Beneficjent: Stowarzyszenie Badań nad Źródłami i Funkcjami Prawa
Tytułem: Konferencja 2016

W ramach opłaty konferencyjnej organizator oferuje:

 • Materiały konferencyjne (teczki, foldery, notatniki, itp.)
 • 2 x obiad na terenie Uczelni
 • Bufet kawowy w obu dniach konferencji
 • Uroczysta kolacja na terenie Restauracji Warszawskiej w Sosnowcu, ul. Warszawska 18.
 • Pokrycie kosztu publikacji

Istnieje możliwość wystawienia faktury oraz (na miejscu) potwierdzenia delegacji służbowej.

Możliwość wykupienia noclegu:

Istnieje możliwość wykupienia noclegów w terminie 23/24 i 24/25 września 2016 r., w hotelu Centrum Sosnowiec ul. Modrzejewska 3 (hotel znajduje się nad ww. Restauracją), po specjalnej, obniżonej cenie dla uczestników konferencji 159 zł. (cena zawiera: nocleg, śniadanie w formie bufetu szwedzkiego, bezpłatny dostęp do Internetu, bezpłatne wypożyczenie zestawu do prasowania, zestaw kosmetyków)
Noclegi są opłacane odrębnie przez uczestnika, na miejscu w recepcji hotelu, hotel wystawia fakturę. Prosimy o zaznaczenie w zgłoszeniu chęci zarezerwowania noclegu.

W imieniu Zarządu Stowarzyszenia Badań nad Źródłami i Funkcjami Prawa:

Prezes Zarządu
prof. nadzw. dr hab. Paweł Chmielnicki

podpis

Plik do pobrania:

Formularz zgłoszeniowy V Zjazd

Patronat:

Jurysta logo Gryf-zaakceptowny-bez-przerw prawnik_online_logo_02
Przegląd Prawa Publicznego